ارزيابي تاثير رضايتمندي شغلي در پيشگيري از جرايم شغلي

ارزيابي تاثير رضايتمندي شغلي در پيشگيري از جرايم شغلي

ارزيابي تاثير رضايتمندي شغلي در پيشگيري از جرايم شغلي

مقدمه

در سال‌های اخیر، جرم‌شناسان تأثیرات اشتغال بر جرم، تأثیرات جرم بر رسیدن به شغل(هاگان[1]، 1991؛ ناگین و والدفوگل[2]، 1995) و رابطه متقابل بین بیکاری و جرم را مورد بررسی دقیق قرار داده‌اند(بارون و هارت ناگل[3]، 1997؛ تورن بری و کریستنسن[4]، 1984).

برای تئوری‌های کنترل و انگیزه جرم، جنبه‌های اقتصادی و فرا اقتصادی اشتغال در ارزیابی کیفیت شغل مهم هستند. اگرچه

......

تعريف واژه

 رضايت شغلي عوامل موثر بر رضايت شغلي

اثرات بالقوه رضايت شغلي رضايت شغلي و ارتباط آن با هويت سازماني

....

...

منابع فارسي

منابع انگليسي

این فایل به صورت Word (قابل ویرایش) و در 23 صفحه می باشد

اینجا هم مشاهده کنید